1. Strona główna
  2. Polski
  3. Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży ( zwane dalej ,,OWS ??) stanowią standardowe warunki sprzedaży i dostaw realizowanych przez spółkę Aqua Tech ? Leja, Lietz Spółka Jawna z siedzibą w Piasecznie zwaną dalej ?Sprzedawca? lub ,,Aqua Tech?. Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się w ramach wszelkich obecnych i przyszłych stosunków prawnych wynikających z umów sprzedaży lub dostawy (zwane dalej ,,Transakcja??) pomiędzy Aqua Tech ? Leja, Lietz Spółka Jawna jako Sprzedawcy lub dostawcy oraz podmiotem nabywającymi towary ( zwanym dalej ,,Kupujący ?? ).
2. Postanowienia OWS stanowią każdorazowo integralną część zawieranych przez Sprzedawcę umów sprzedaży lub dostawy, chyba, że Strony umowy postanowią odmiennie. W powyższym zakresie wszelkie zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku sprzedaży konsumenckiej postanowienia OWS mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają uregulowań odmiennych.
4. Towarami w niniejszym OWS są wszystkie produkty objęte ofertą handlową Sprzedawcy.

Zawieranie umów
§ 2

1. Na warunkach i zasadach określonych w niniejszych OWS Sprzedawca zobowiązuje się do wydania Kupującemu kupionych towarów, a Kupujący zobowiązuje się do ich terminowego odbioru oraz zapłaty ceny w uzgodnionym terminie.
2.1. W celu zawarcia Transakcji Kupujący składa zamówienie a Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia.
2.2. Sprzedawca może odmówić potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub
wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, każdorazowo w
przypadkach, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym OWS.
3. Towary objęte ofertą handlową Sprzedawcy dzielą się na asortymenty:
a) towary w ciągłej sprzedaży z terminem realizacji do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
b) towary na indywidualne zamówienie z terminem realizacji ustalonym odrębnie dla każdego zamówienia.
4.1. Zamówienie Kupującego jest składane na piśmie i podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Kupującego i określa przynajmniej:
a) dokładną nazwę i adres Kupującego,
b) szczegółową specyfikację zamawianych towarów (asortymentu), ich ilość, jakość,
c) proponowany termin i miejsce odbioru,
d) uzgodnioną ze Sprzedawcą cenę, formę i termin płatności w przypadku ich wcześniejszego ustalenia w ramach odrębnej pisemnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu, o której mowa w pkt. 7.1. poniżej.
4.2. W przypadku gdy składającym zamówienie jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w zamówieniu winna nadto zostać wskazana osoba fizyczna reprezentująca zamawiającego we wszelkich bieżących sprawach wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem Transakcji, a w szczególności uzupełnienia, ograniczania, rozszerzania, zmiany lub w inny sposób modyfikacji zamówienia, negocjowania cen towarów lub negocjowania warunków dostaw, dokonywania odbiorów towarów, zgłaszania reklamacji, podpisywania dokumentów, w tym odbioru i podpisywania faktur VAT.
W powyższym względzie w braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści zamówienia, domniemywa się, że osoba wskazana w zamówieniu upoważniona jest do wstępowania w imieniu i na rzecz Kupującego w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem Transakcji.
5.1. Warunkiem zawarcia Transakcji jest potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
5.2. Zawarcie Transakcji w drodze potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji następuje przez potwierdzenia Sprzedawcy dokonywane w terminie nie przekraczającym:
a) na towary będące w magazynie Sprzedawcy: 3 dni roboczych od daty wpływy zamówienia.
b) na towary na indywidualne zamówienie: 30 dni roboczych od daty wpływu zamówienia.
5.3. Do terminów o których mowa w pkt. 5.2. powyżej, nie wlicza się dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.
5.4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminach, o których mowa w pkt. 5.2. powyżej, oznacza odmowę przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, chyba że przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 5.2. powyżej, Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia.
5.5. Sprzedawca potwierdza przyjęcia zamówienia do realizacji w formie pisemnej (dopuszczalny jest faks lub poczta elektroniczna) Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.7. poniżej, w potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca podaje rodzaj towarów, ich ilość, termin, miejscu odbioru, cenę, formę i termin płatności. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z tekstem OWS Sprzedawca przesyła osobie składającej zamówienie lub innej osoby upoważnionej w rozumieniu pkt. 4.2. powyżej.
5.6. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.7. poniżej, Transakcję uznaje się za zawartą z datą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedawcy potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z tekstem OWS, lub datą przystąpienia Sprzedawcy do wykonania zamówienia.
5.7. Jeżeli realizacja złożonego zamówienia nie będzie możliwa, w szczególności w odniesieniu do objętych zamówieniem towarów lub ich ilości, jakości albo postulowanego terminu, miejsca odbioru/dostawy, Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia przedstawi możliwy sposób lub najbliższy możliwy termin realizacji zamówienia. Tak ustalony sposób lub termin realizacji zamówienia jest wiążący dla Stron, o ile Kupujący nie zgłosi pisemnej rezygnacji ze złożonego zamówienia najdalej w terminie 1-go dnia od daty potwierdzenia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji złożonego zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów.
7.1. Cena towarów ustalana jest każdorazowo na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury lub odrębnej pisemnej oferty Sprzedawcy założonej Kupującemu. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedażą towarów.
7.2. W cenę sprzedaży wliczony jest koszt opakowania jednorazowego użytku i nie będzie Kupującemu zwracany w przypadku oddania opakowań Sprzedawcy.
7.3. W braku odmiennych uzgodnień ustala się, że w odniesieniu do zamówień wykonywanych w opakowaniach zwrotnych, wartość opakowania zwrotnego wyszczególniona na osobnej lub dokumentującej sprzedaż fakturze VAT podlega zwrotowi gdy Kupujący zwróci Sprzedawcy opakowanie zwrotne w terminie nie przekraczającym 60 dni od dnia wydania opakowań. Opakowania zwrotne winny być zwrócone na koszt i ryzyko Kupującego do magazynu realizującej zamówienie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy.
8. Jeżeli nie zostanie to inaczej uzgodnione przez Strony, towary odbierane będą przez Kupującego z magazynu Sprzedawcy wskazanego w potwierdzeniu zamówienia, na zasadach i warunkach określonych w § 3 pkt. 1 p- pkt. I-? dostawy z magazynu Sprzedawcy?. Uzgodnienia takie wymagają zachowania każdorazowo formy pisemnej. Brak wskazania magazynu oznacza odebranie towaru przez Kupującego w miejscu otrzymania przez Aqua Tech zamówienia.

Dostarczanie i odbiór towarów
§ 3

1. Rodzaje dostaw:
I. dostawy z magazynu Sprzedawcy:
a) Sprzedawca dostarcza towary na środki transportu Kupującego na terenie swoich magazynów zgodnie z warunkami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia.
b) Sprzedawca organizuje i pokrywa koszty załadunku towarów na środki transportowe Kupującego
c) wszystkie pozostałe koszty związane z transportem pokrywa Kupujący
d) wydanie towarów następuje z chwilą załadowania towarów na środki transportowe Kupującego
II. dostawy franco- koszty transportu opłacone do miejsca przeznaczenia:
a) dostawa następuje zgodnie z potwierdzonym terminem dostawy do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu,
b) Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów Kupującemu przez przewoźnika oraz zawarcia umowy przewozu i opłacania kosztów załadunku i transportu do miejsca przeznaczenia, wskazanego w zamówieniu.
c) pozostałe koszty, w tym koszty wyładunku oraz ewentualnie koszty postojów środków transportowych związane z odbiorem lub rozładunkiem towarów pokrywa Kupujący.
d) wykonanie umowy przez Sprzedawcę następuje z momentem wydania zamówionych towarów przewoźnikowi.
Dostawa towarów zgodnie z warunkami franco jest realizowana , gdy uzgodnione warunki handlowe uwzględniają taki tryb realizacji umowy.
III. Przy Transakcjach tranzytowych ( to jest dostawach , które odbywają się z pominięciem magazynu / składu sprzedawcy ) , obowiązuje zasada , że terminy są dotrzymywane jeżeli towar opuści zakład producenta w takim czasie , że przy zwykłych czasach transportu trafiłby do odbiorcy w stosownym terminie.
2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych towarów w miejscu i terminie
ustalonym na dzień odbioru/dostawy. W przypadku uchybienia przez kupującego powyższemu obowiązkowi kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za składowanie objętych zamówieniem towarów na podstawie otrzymanej faktury wg stawek za składowanie obowiązujących w realizujących zamówienie jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa sprzedawcy zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze.
3.1.W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu środkami transportu sprzedawcy oraz / lub podmiotów , którym usługę transportową powierzył , transport jest zawsze wyliczany dla pełnego ładunku. W powyższym zakresie sprzedawca zastrzega sobie pełne wykorzystanie ładowności każdorazowo stosowanego środka transportu a kupujący zobowiązuje się zamawiać towar w ilościach równych wielkości ładowności środku transportu wykorzystywanych przez Sprzedawcę do realizacji zamówień
3.2. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu środkami transportu sprzedawcy oraz /lub podmiotów którym usługę transportową powierzył sprzedawca doliczy do faktury należność za usługę transportową wg stawek za transport obowiązujących w realizującej zamówienie jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa sprzedawcy . Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za transport towarów na podstawie otrzymanej faktury zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze,
4.1.O ile strony nie postanowią inaczej w drodze odrębnych uzgodnień każdorazowo koszty rozładunku oraz/lub ewentualnie inne koszty związane z odbiorem towarów pokrywa kupujący. Uzgodnienia takie wymagają zachowania każdorazowo formy pisemnej.
4.2. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu środkami transportu sprzedawcy lub podmiotów którym usługę transportowa powierzył rozładunek winien zostać dokonany przez kupującego niezwłocznie tj w ciągu pół godziny od przyjazdu środka transportu do miejsca przeznaczenia. W przypadku gdy Kupujący nie dokona rozładunku w oznaczonym czasie ponosi on koszty przestoju środka transportu. Czas oczekiwania na rozładunek będzie rozliczany dodatkowo wg stawek za transport obowiązujących w realizującej zamówienie jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa sprzedawcy . Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za czas oczekiwania na rozładunek na podstawie otrzymanej faktury zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze.
4.3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z opóźnionym rozładunkiem lub odbiorem towarów . przestojami oraz/lub unieruchomieniem środków transportu wykorzystywanych przez sprzedawcę do realizacji zamówienia.
4.4. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich dostaw do czasu aż obowiązki o których mowa w punkcie 2 do 4.3. powyżej zostaną przez kupującego wypełnione.
5. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu środkami transportu sprzedawcy lub podmiotu który usługę transportową powierzył , na kupującym spoczywa obowiązek zapewnienia żeby w terminie ustalonym na dzień odbioru we wskazanym zamówieniu miejscu znajdowała się osoba upoważniona w rozumieniu § 2 pkt. 4.2. W przypadku nieobecności osoby upoważnionej sprzedawca ma prawo wydać towar osobie, która zobowiąże się do jego przyjęcia w imieniu kupującego . W takim przypadku wszelkie konsekwencje ekonomiczno prawne lub ryzyka związane z wydaniem towaru obciążają kupującego .
6. W przypadku gdy pracownicy sprzedawcy lub podmiotów którym usługę transportową powierzył pomagają kupującemu przy rozładunku względnie składowaniu materiałów działają oni każdorazowo na ryzyko kupującego a nie jako pomoc sprzedawcy

Postępowanie reklamacyjne
§ 4.

1. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru towarów oraz starannego sprawdzenia ich
stanów (odbiór ilościowy i jakościowy) niezwłocznie w dniu ich otrzymania z dołożeniem należytej staranności
2.1. Wszelkie braki ilościowe dotyczące towarów winny zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną w rozumieniu § 2 punkt 4.2. w dniu odbioru towarów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W zgłoszeniu Kupujący zobowiązany jest podać wszystkie braki / wady powołując się na numer zamówienia.
2.2. W przypadku gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika wszelkie braki ilościowe lub uszkodzenia towarów muszą być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru towarów przez osobę upoważnioną w rozumieniu § 2 punkt 4.2. oraz kierowcę, który świadczył usługę transportową. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentacją WZ i listem przewozowym.
2.3. Reklamacje ilościowe lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń towarów winny zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną w rozumieniu § 2 punktu 4.2 na adres siedziby realizującej zamówienie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa sprzedawcy.
3.1. Podpisane osoby upoważnione w rozumieniu § 2 pkt. 4.2. dokumenty WZ lub dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji, stanowią dla Sprzedawcy dowód przyjęcia danej partii towaru bez zastrzeżeń ilościowych lub uszkodzeń.
3.2. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują odbiór towarów z magazynów Sprzedawcy środkami transportu Kupującego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki ilościowe lub uszkodzenia towarów powstałe wskutek niewłaściwego załadunku, transportu, rozładunku lub składowania towarów przez Kupującego.
4.1. Reklamacje ilościowe lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń towarów Sprzedawca rozpatrywał będzie w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
4.2. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej lub dotyczącej mechanicznych uszkodzeń towarów uzupełnienie brakującej ilości albo wymiana uszkodzonych towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Sprzedawcy oraz Kupującego.
4.3. Do terminów o których mowa w punkcie 4.1. oraz 4.2. nie wlicza się odpowiednio dnia doręczenia reklamacji oraz dnia uznania reklamacji .
5. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie.
6. Sprzedający może udzielić Nabywcy gwarancji na towary będące przedmiotem Transakcji na podstawie odrębnego pisemnego porozumienia określającego warunki gwarancji.
7.1 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie okresu przydatności do użycia wskazanego na opakowaniu danego produktu
7.2. W przypadku wykrycia wad towarów po ich odbiorze , Kupujący zobowiązany jest umożliwić zbadanie wadliwych towarów przedstawicielom Sprzedawcy oraz udzielić wszelkich informacji koniecznych do ustalenia czy reklamowane towary były przechowywane prawidłowo a ich aplikacja zgodna z warunkami określonymi w kartach technicznych.

Płatności
§ 5

1.1. Faktura VAT wystawiona zostanie przez Sprzedawcę najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wydania towarów Kupującemu. Zapłata należności za zrealizowane przez Sprzedawcę, w całości lub w części zamówienia, winna nastąpić bez jakichkolwiek potrąceń, każdorazowo w terminie wskazanym w fakturze, przy czym termin ten liczony jest zawsze od daty wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.
1.2. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sprzedawcy za zakupione towary zgodnie z terminami płatności każdorazowo wyszczególnionymi na fakturze.
2.1. O ile Strony nie postanowią inaczej, faktury wystawiane przez Sprzedawcę płatne są przelewem bankowym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia ( przedpłata).
2.2. W przypadku gdy uzgodnione warunki sprzedaży obejmują dokonywanie płatności przelewem bankowym za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę wpływy środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3.1. Opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze VAT należności z tytułu płatności za dostarczone towary upoważnia Sprzedawcę do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia oraz do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych dostaw towarów, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.
3.2. Nie wyłączając uprawnień o których mowa w pkt. 3.1. powyżej, opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze VAT należności za dostarczone towary powyżej 14 dni od ustalonego terminu płatności, upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy sprzedaży bez wyznaczenia Kupującemu terminu dodatkowego.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub opóźnienia, wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, z powodów o których mowa w ustępach poprzedzających.

Zastrzeżenie prawa własności towarów
§ 6

1. W przypadku dokonywania sprzedaży towarów w systemie odroczonym terminów płatności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towarów dostarczanych w wykonaniu Transakcji objętych niniejszymi OWS, do momentu uiszczenia przez Kupującego całej należnej ceny sprzedaży. Dalsza odsprzedaż, zużycie, obróbka, połączenie, zmniejszenie (wartości/ilości/jakości) dostarczanych towarów może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy Kupujący wypełni swoje zobowiązania w zakresie zapłaty całej należnej ceny sprzedaży. Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania lub przedstawiania jako zabezpieczenie towarów dostarczanych w wykonaniu umów sprzedaży objętych niniejszymi OWS, za które nie zapłacił Sprzedawcy całej należytej ceny sprzedaży.
2. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny za towary dostarczane w wykonaniu umów sprzedaży lub dostawy objętych niniejszymi OWS Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu pobranych towarów. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić towary, za które nie zapłacił w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Sprzedawcy; w powyższym zakresie zwrot towarów obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym aniżeli 2 dni robocze informować Sprzedawcę o wszelkich zdarzeniach faktyczno-prawnych lub działaniach osób trzecich mogących mieć wpływ ( tak bezpośredni, jak i pośredni) na wykonanie zobowiązań Kupującego w zakresie terminowej zapłaty ustalonej należnej ceny oraz innych należności wynikających z realizowanych umów sprzedaży, w tym o zajęciu lub możliwości zajęcia oraz o każdej innej formie naruszenia praw Sprzedawcy przez osoby trzecie.

Odroczone terminy płatności
§ 7

Sprzedaż towarów w systemie odroczonych terminów płatności następuje każdorazowo na warunkach i zasadach ustalanych przez Strony w ramach umowy dodatkowej, określającej w szczególności wysokość kwot, terminy ich płatności, rodzaj, warunki i zasady zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy z tytułu sprzedaży towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach przyznanych Kupującemu kwot, a w szczególności zabezpieczenie odroczonej zapłaty ceny za towary lub innych należności i świadczeń. W powyższym zakresie każdorazowo wszelkie ewentualne koszty i opłaty, w tym obciążenia publiczno-prawne, związane z ustanowieniem uzgodnionych zabezpieczeń oraz zaspokojeniem wierzytelności Sprzedawcy ponosi Kupujący, zaś sprzedaż i realizacja dostaw towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach przyznanych kwot następuje nie wcześniej niż po skutecznym ustanowieniu uzgodnionego przez Strony zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy w terminach, w sposób i na zasadach uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej. W przypadku nie ustanowienia w prawnie skuteczny sposób uzgodnionego zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy w terminach, w sposób i na zasadach uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej, Sprzedawcy przysługuje w każdym czasie uprawnienie do odstąpienia od takiej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek skutków finansowych.

Wyłączenie odpowiedzialności
§ 8

1. Siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy lub jego dostawców,
upoważniają Sprzedawcę do całkowitego wstrzymania dostaw i/lub ich przesunięcia, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stornie Kupującego w wyniku opóźnienia lub wstrzymania dostaw z wyżej podanych powodów.
2. Przez pojęcie Siły Wyższej Strony rozumieć będą zdarzenia, które są niezależne od woli
Stron, którego nie można było przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do Stron.
3. Jeśli okoliczności Siły Wyższej będą trwały dłużej niż 14 dni, Strony podejmą decyzję, co
do możliwości dalszej kontynuacji umowy. W przypadku podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych, z zastrzeżeniem zapłaty przez Kupującego należności za dostarczone i odebrane towary oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych umów sprzedaży.

Postanowienia końcowe
§ 9

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektowe lub wykonawcze osób
trzecich.
2. Bez pisemnej, pod rygorem nieważności, uprzedniej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie jest
uprawniony do ponoszenia w całości lub w części, praw lub obowiązków wynikających lub związanych z realizacją Transakcji objętych niniejszymi OWS na osoby trzecie, pod rygorem bezskuteczności dla Sprzedawcy.
3. Prawem właściwym w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem
lub wykonaniem Transakcji objętych niniejszymi OWS jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami OWS do praw i obowiązków Stron
Transakcji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne bezwzględnie obowiązujące stosowne przepisy prawa.
5. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia mogące powstać między Stronami w każdej
kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży lub dostawy objętych niniejszymi OWS, w szczególności wynikających lub związanych z zawarciem, treścią, obowiązywaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem lub realizacją zobowiązań wynikających z Transakcji, rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.